Egzamin - pytania - bierzmowanie

Pytania egzaminacyjne

dla

kandydatów do bierzmowania

 

 1. Co to jest religia?
 2. Jaką religią jest religia katolicka?
 3. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?
 4. Co to jest Pismo Święte?
 5. Co jest przewodnią myślą Pisma Świętego?
 6. Które z wszystkich ksiąg Pisma Świętego są najważniejsze?
 7. Jak inaczej nazywamy Ewangelie?
 8. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?
 9. Kto to jest Pan Bóg?
 10. Co to znaczy, Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?
 11. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?
 12. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
 13. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?
 14. Kim jest Jezus Chrystus?
 15. Kto jest widzialną głową Kościoła?
 16. Przez kogo Jezus ożywia i umacnia swój Kościół?
 17. Co to jest czyściec?
 18. Co to jest niebo?
 19. Co to jest piekło?
 20. Co to jest modlitwa?
 21. Co Bóg nakazuje III Przykazaniu?
 22. Co Bóg nakazuje IV Przykazaniu?
 23. Co Bóg nakazuje V Przykazaniu?
 24. Co Bóg nakazuje VI i IX Przykazaniu?
 25. Co Bóg nakazuje VII i X Przykazaniu?
 26. Co Bóg nakazuje VIII Przykazaniu?
 27. Kiedy jest żal doskonały za grzechy?
 28. Kiedy jest żal niedoskonały za grzechy?
 29. Ile było plag egipskich?
 30. Kto wyprowadził Naród Wybrany z Egiptu?
 31. Kogo bracia wrzucili do studni, a potem sprzedali Ismaelitom w niewolę?
 32. W jakich językach oryginalnych została spisana Biblia?
 33. Meczet to:
 34. Koran to:
 35. Idol to:
 36. Horeb to:
 37. Kanaan to:
 38. Cerkiew to:
 39. Golgota to:
 40. Syjon to:
 41. Zbór to:
 42. Credo inaczej....
 43. Alba to:
 44. Kto wybudował pierwszą świątynię Jahwe?
 45. Kto jest autorem Pisma Świętego?
 46. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
 47. Wymień księgi Nowego Testamentu?
 48. Kto napisał Ewangelie?
 49. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?
 50. Co to jest Trójca Święta?
 51. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?
 52. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?
 53. Na co Pan Bóg stworzył cały świat?
 54. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?
 55. Co to jest grzech pierworodny?
 56. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
 57. Co to są proroctwa mesjańskie?
 58. Co znaczy imię Jezus Chrystus?
 59. Kto założył Kościół?
 60. Kim jest Duch Święty?
 61. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
 62. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?
 63. Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?
 64. Co Bóg nakazuje w II Przykazaniu?
 65. W jakim celu Kościół nakazuje post?
 66. Co to jest łaska Boża?
 67. Jakie są rodzaje łaski?
 68. Jakie jest imię własne Ducha Świętego?
 69. Jakie są najważniejsze obrzędy sakramentu bierzmowania?
 70. Co to jest spowiedź?
 71. Co to jest zadość uczynienie?
 72. Pastorał to:
 73. Pektorał to:
 74. Dary ducha Św. – co dają wierzącemu?
 75. Podaj starożytny przekład ST na język grecki?
 76. Katedra to:
 77. Mitra to:
 78. Konklawe to:
 79. Ornat to:
 80. Prezbiterium to:
 81. Wymień tajemnice radosne Różańca Świętego:
 82. Wymień tajemnice światła Różańca Świętego:
 83. Wymień tajemnice bolesne Różańca Świętego:
 84. Wymień tajemnice chwalebne Różańca Świętego:
 85. Arka Przymierza to:
 86. Pergamin to:
 87. Monstrancja to:
 88. Kleryk to:
 89. Wymień księgi Nowego Testamentu?
 90. Co to jest Tradycja?
 91. Wymień główne prawdy wiary?
 92. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?
 93. Co Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę  i wieczne szczęście?
 94. W jaki sposób Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?
 95. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?
 96. Co to jest cud?
 97. Co jest celem i zadaniem Kościoła?
 98. Jaką władzę dał Jezus Kościołowi?
 99. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

100. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

101. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

102. Co to są grzechy cudze?

103. Co to jest nałóg?

104. Co to jest cnota?

105. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu? Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

106. Co to jest grzech pierworodny?

107. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

108. Co to są proroctwa mesjańskie?

109. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

110. Kto założył Kościół?

111. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

112. Co to znaczy ufać Pan u Bogu?

113. Co to znaczy miłować Pana Boga?

114. Co to znaczy czcić Pana Boga?

115. Co to jest łaska uświęcająca?

116. Co to jest łaska uczynkowa?

117. Jak dzielimy sakramenty?

118. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

119. Kto może udzielić chrztu?

120. Co to jest bierzmowanie?

121. Wymień i omów przynajmniej 3 symbole Ducha Św.?

122. Komu Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów?

123. Wymień cnoty Boskie:

124. Jakie są rodzaje chrztu?

125. Jakie jest znaczenie religijne potopu?

126. Czego symbolem była wieża Babel?

127. Dlaczego Chrystus potępił rozwody?

128. Co znaczy słowo eutanazja?

129. Co to jest panteizm?

130. Ateizm to:

131. Bałwochwalstwo to:

132. Antysemityzm to:

133. Encyklika to:

134. Godzinki to:

135. Gorzkie Żale to:

136. Katechumen to:

137. Kto są aniołowie?

138. Co to jest Świętych Obcowanie?

139. Czym jest grzech?

140. Tora to:

141. Septuaginta to:

142. Wulgata to:

143. Pontyfikat to:

144. Roraty to:

145. Kto i kiedy ogłosił dogmat o nieomylności Papieża?

146. Skąd wiemy, że Bóg istnieje?

147. Kto to jest człowiek?

148. Co człowiek ma dzięki duszy?

149. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

150. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice Adam i Ewa?

151.Skąd wiemy, że Pan Jezus jest bogiem?

152. Wymień przynajmniej 4 cuda Jezusa?

153. Wymień przynajmniej 4 przypowieści Jezusa?

154. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

155. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

156. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

157. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

158. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

159. Co to są cnoty Boskie?

160. Co to są cnoty obyczajowe?

161. Wymień cnoty kardynalne (główne):

162. Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?

163. Jaka powinna być nasza wiara?

164. W jakim celu winniśmy się modlić?

165. Jak trzeba się modlić?

166. Wymień części Różańca Świętego:

167. Co to jest sakrament?

168. Co to jest chrzest?

169. Jakie są rodzaje chrztu?

170. Jakich łask udziela bierzmowanie?

171. Co to znaczy bronić swojej wiary?

172. Przez co człowiek może utracić wiarę?

173. Co to jest żal za grzechy?

174. Co to jest odpust?

175. Wymień grzechy wołające o pomstę do nieba:

176. Co to jest sprawiedliwość?

177. Co to jest praca?

178. Na czym polega niebezpieczeństwo oglądania pornografii?

179. Wymień elementy składowe religii?

180. Jakie są zasadnicze różnice między judaizmem a chrześcijaństwem?

181. Jaki był stosunek komunizmu do religii?

182. Dlaczego antysemityzm i uprzedzenia rasowe są grzechem?

183. Ambona to:

184. Masoneria to:

185. Krzyżmo to:

186. Nihilizm to:

187. Relatywizm to:

188. Wymień 5 Przykazań Kościelnych.

189. Moria to:

190. Talmud to:

191. Żertwa ofiarna to:

192. Monogamia to:

193. Poligamia to:

193. Madruk to:

194. Podaj zarzuty przeciwko zmartwychwstaniu Jezusa?

195. Jaką władze w Kościele posiada Papież?

196. Predestynacja to:

197. Co to są figury mesjańskie?

198. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

199. Co to jest diecezja i jak się ona dzieli?

200. Sanhedryn to:

201. Co to jest sumienie? Kiedy człowiek popełnia grzech? Symonia to:

202. Jakie są źródła grzechu?

203. Totalitaryzm to:

204. Zakrystia to:

205. Saduceusze to:

206. Haggada to:

207. Triduum Paschalne

208. Co to jest Msza święta?

209. Pod jakimi warunkami możemy przyjmować Komunię świętą?

210. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?

211. Wymień warunki sakramentu Pokuty?

212. Co to jest kapłaństwo?

213. Co to jest Sobór Powszechny?

214. Co to jest Synod diecezjalny?

215. Wymień 7 grzechów głównych?

216. Wymień grzechy przeciwko Duchowi Św.:

217. Który z patriarchów wyszedł z Ur Chaldejskiego.

218. Jakie były etapy formowania się tekstu Pisma Św.?

219. W jaki sposób Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi? Jak ono brzmi i co znaczy?

220. Czego zażądał Bóg od Abrahama w dniu, w którym go powołał?

221. Kim byli sędziowie? Wymień kilka ich imion.

223. Na czym polegał grzech Salomona? Co było konsekwencją tego grzechu?

224. Jakie były okoliczności powstania inkwizycji?

225. Jakie ma założenia ruch ekumeniczny?

226. Dlaczego korzystanie z horoskopów jest grzechem?

227. Dlaczego miłość Ojczyzny jest obowiązkiem chrześcijańskim?

228. Jakie prawdy stanowią religijną podstawę ekologii chrześcijańskiej?

229. Dlaczego technika zapłodnienia in vitro jest niemoralna?

230. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

231. Wymień najważniejsze wydarzenia  życia Jezusa:

232. Co to jest Kościół?

233. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

234. Na czym polega grzech ciężki?

235. Na czym polega grzech lekki?

236. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

237. Wymień siedem grzechów głównych:

238. Wymień uczynki miłosierne co do duszy:

239. Wymień uczynki miłosierne co do ciała:

240. Które sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych dla duszy?

241. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

242. Co to znaczy żyć według wiary?

243. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

244. Jak należy się przygotować do sakramentu bierzmowania?

245. Z jakich części składa się Msza święta?

246. Co to jest sakrament Pokuty?

247. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?

248. Co to jest małżeństwo?

249. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

250. Co to są Sakramentalia?

251. Wymień grzechy cudze?

252. Wymień błogosławieństwa ewangeliczne:

253. Wymień okresy liturgiczne?

254. Dlaczego Kościół sprzeciwia się antykoncepcji?

255. W jaki sposób Bóg zawarł na pustyni Przymierze z Izraelem?

256. Jakie było znaczenie Świątyni dla Izraelitów?

257. Do jakich konsekwencji na gruncie moralności i religii prowadzi przyjęcie błędnej zasady:   Każdy ma swoją prawdę?

257. Jakie były przyczyny szybkiego rozwoju chrześcijaństwa w pierwszych wiekach?

258. Jakie mity dotyczące inkwizycji funkcjonują w świadomości wielu ludzi?

259. Omów podstawowe uchwały Soboru Trydenckiego?

260. Jakie były przyczyny i skutki zawarcia Unii Brzeskiej?

261. Kim był i jakie poglądy głosił Marcin Luter?

262. Omów główne założenia racjonalizmu. Dlaczego pogląd ten jest nie do pogodzenia z wiarą chrześci.?

263. Jak jest różnica między antykoncepcją a naturalną regulacją poczęć?

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
74 0.07942795753479